HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

Yds Kelimeleri – Yds de En Çok Çıkan Kelimeler

SDM Dil Okulu Seviye Tespit Sınavları İngilizce Almanca İspanyolca Fransızca Çince İtalyanca Rusça Yunanca Portekizce Farsça Arapça Türkçe

Yds’de en çok çıkan sözcükler

 1. abandon = (birini) terk etmek (= leave)
 2. abrogate: yürürlükten kaldırmak, son vermek(bir kanuna veya anlaşmaya son vermek)
 3. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek
 4. abruptly: aniden, ani ve nezaketsiz biçimde
 5. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)
 6. absolute: tam, mutlak, tamamen, kesin
 7. absorb = içine çekmek, emmek
 8. abstract: soyut
 9. abstain from = (alkol, ilaç vb) — den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from)
 10. abundant: bol, çok
 11. accomplish: başarma, tamamlama
 12. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak
 13. accept = kabul etmek, razı olmak
 14. accord: uzlaşma
 15. accordingly: buna göre
 16. access = erişmek, ulaşmak
 17. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)
 18. accountant: muhasebeci
 19. accused: sanık
 20. accurate: kesin, doğru, yanlışsız
 21. accessible to = ulaşılabilir, erişilebilir
 22. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek
 23. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak
 24. accustomed: alışkın, alışılmış, her zamanki
 25. acknowledgement: onaylamak, kabul etmek, tasdik etmek
 26. acute: keskin (düşünce), şiddetli, dar açı, çok çabuk ve tehlikeli bir biçime gelen hastalık
 27. accuracy = doğruluk, kesinlik
 28. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)
 29. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)
 30. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain)
 31. addicted: bağımlı, tiryaki
 32. adequate: yeterli, uygun, elverişli
 33. additional: ilave, ek
 34. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (=supporter)
 35. admirable: takdire değer
 36. administrate: yönetmek, idare etmek
 37. advanced: ilerlemiş, ileri
 38. affable agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir
 39. addiction to = bağımlılık, tiryakilik
 40. addition = ilave, ek
 41. agreeable: razı, hoş, iyi
 42. affectionate: müşfik. Sevecen
 43. aid: yardım
 44. adjust = (1) uyarlamak (= adapt) (2) alışmak (= get used to)
 45. adjustment = düzeltme, intibak, uyma
 46. admire = hayran olmak
 47. admit = kabullenmek, itiraf etmek
 48. adverse = zıt, kötü
 49. aisle: sıralar arası, yol, geçenek
 50. affect = etkilemek (= influence)
 51. alien (to) = yabancı
 52. alteration = değişiklik
 53. alliance: ittifak
 54. amazing = şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)
 55. amend = değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi)
 56. ally: müttefik, dost
 57. alter Change
 58. Annual: yıllık. Yıldönümü
 59. Anticipate: tahmin etmek. ve ona göre davranmak
 60. alteration = değişiklik
 61. Ample: gerektiğinden çok. Bol
 62. Apparel Clothing: kılık kıyafet
 63. amusing = eğlenceli, zevkli
 64. announce = anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)
 65. Ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen
 66. Amend düzeltme. Değiştirme
 67. anticipate = ummak, beklemek
 68. Appetite Desire for food. iştah. Arzu
 69. Argue tartışma. münakaşa. iddia etme
 70. Argument tartışma; sav. İddia
 71. appointment = (1) atama, tayin (2) randevu (= rendezvous)
 72. appreciate = (1) takdir etmek, değerini bilmek (2) anlamak, farkına varmak
 73. Artisan: zanaatçı. Esnaf
 74. Ashamed: utanmak
 75. appropriately = uygun olarak (= suitably)
 76. approve of = onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek
 77. Appreciate takdir etmek
 78. Approval tasvip. onay; resmi izin
 79. Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. Kavrayış
 80. Approach yaklaşım. tarz
 81. arrange = düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)
 82. Article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
 83. At once: derhal; aynı anda
 84. Attack: saldırmak
 85. Attract: cezbetmek. Çekmek
 86. Available: elde edilebilir. müsait
 87. Artefact = insan eliyle yapılmış (sanat)
 88. ascend = yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (= go up / climb up)
 89. assemble = (1) bir araya getirmek, toplamak (= gather) (2) monte etmek (= put up)
 90. assess = değerlendirmek (= evaluate)
 91. Astonished hayret etmek. şaşkın olmak. Şaşırmak
 92. Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet
 93. ask for = ricada bulunmak, bir şey istemek
 94. aspire = şiddetle arzu etmek, çok istemek
 95. Asset servet; değerli nitelik
 96. Attempt teşebbüs etmek, denemek
 97. assume = (1) elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmek, farz etmek (= conclude) (2) (sorumluluk/vebal vb) üstlenmek, üzerine almak (= take on)
 98. Assassinate suikast yapmak
 99. Asset Advantage kıymetli şey. Beceri. Erdem

100.Assist somebody in something = birine bir konuda yardım etmek

101.Base: temel. esas; askeri üs

 1. backward = geri kalmış, geriye doğru
 2. badly in need of = bir şeye/birine çok muhtaç olmak
 3. Beneficial faydalı
 4. Blossom çiçek açmak. canlanmak. Gelişmek
 5. Blunder gaf. gaf yapmak
 6. belongings = birinin kişisel eşyaları (= possessions)
 7. beloved = sevgili, hazret
 8. Broadly speaking = Genel konuşmak gerekirse (= generally, mostly)
 9. broil = ızgara yapmak, kavurmak
 10. Budget bütçe
 11. Bump vurma. toslama; şiş. Tümsek
 12. Bloom çiçek açmak
 13. Border sınır
 14. believe = inanmak
 15. bizarre = tuhaf, acayip (= strange, weird)

117.Captivate: büyüleme. esir etme, cezbetmek

 1. calculator = hesap makinesi
 2. Cautious ihtiyatlı. Tedbirli
 3. Charity sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
 4. calm = sakin
 5. Clarify açıklamak. açıklık getirmek
 6. Coast kıyı
 7. Coincidence tesadüf
 8. captivating = büyüleyici (= enchanting, fascinating)
 9. captive = tutsak, esir
 10. Clog tıkamak. tıkanmak; takunya
 11. Collar yaka; tasma
 12. cancel = iptal etmek (= call off)
 13. capture = yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (= apprehend)
 14. careless = dikkatsiz
 15. Conceal gizlemek. saklamak. Örtmek
 16. Clear temizlemek. aklamak. izin vermek
 17. Clerk memur. tezgahtar. Sekreter
 18. Confidence güven. İtimat
 19. Confidence kendine güven
 20. cite = örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (= refer to, mention)
 21. continent = kıta
 22. counterpart = karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır)
 23. cross out = üstünü çizmek, silmek (= delete)
 24. customary = geleneksel (= traditional
 25. Dabble su serpme; amatörce uğraşma
 26. Deadline: son teslim tarihi
 27. Deceive = kandırmak, kafaya almak (= take in)
 28. decipher = şifresini çözmek
 29. Deficient eksiz yetersiz. Noksan
 30. Delicate nazik. hassas. Narin
 31. Denial inkar. yok sayma
 32. Deny inkar etme
 33. Depict göstermek. dile getirmek
 34. dedicate = kendini adamak (= devote to, commit oneself to)
 35. dedicate to = kendini adamak (= devote to)
 36. deduce = sonuç çıkarmak (= conclude, assume)
 37. Delight sevinç. zevk. Haz
 38. Deplore teessüf etmek. Üzülmek
 39. Dept borç
 40. Discretion basiret. sağduyu. tedbir. İhtiyat
 41. Disgraced Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
 42. Disgust iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma
 43. deduction = tümevarım, sonuç (= conclusion)
 44. deepen = derinleştirmek, derinleşmek
 45. defeat = yenmek, bozguna uğratmak (= beat)
 46. Disintegrate parçalamak. Bölünmek
 47. Disposition eğilim. mizaç. düzen. Tertip
 48. delightful = zevkli, hoş
 49. deliver = (1) siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (= distribute) (2)doğurmak vermek (3) deliver speech = konuşma yapmak
 50. demand = (1) talep, istek (2) talep etmek, istemek ***in demand = revaçta
 51. demobilize = askerden terhis etmek
 52. Dispute tartışma
 53. Dissolve çözmek. dağıtmak. yok olmak
 54. degeneration = yozlaşma, aslını kaybetme
 55. delay = geciktirmek
 56. demolish = yıkmak, parçalamak (= do away with)
 57. descend = inmek, azalmak
 58. desert = çöl
 59. deserve = hak etmek
 60. detection = teşhis etmek, belirlemek
 61. deter (someone) from = caydırmak, engel olmak (= discourage)
 62. deteriorate = kötüleşmek, kötüye gitmek (= aggravate, worsen)
 63. Doubt şüphe. Kuşku
 64. Drift sürüklenmek
 65. Drowsy Sleepy uykulu. uyku veren
 66. Duplicate Copy kopyasını yapmak
 67. emphasize = vurgulamak
 68. employ = (1) işe almak (2) (metot, yöntem vb) uygulamak
 69. endure = dayanmak
 70. evolve = (1) geliş(tir)mek (= develop) (2) (Biyolojide) evrim geçirmek
 71. evolve = değişmek, evrim geçirmek
 72. exhibit = sergilemek
 73. exist = var olmak, mevcut hale gelmek
 74. existence = var oluş, mevcut olma
 75. Efficient verimli. Randımanlı
 76. Elevation kaldırma. yükseltme; terfi
 77. Embark (on) gemiye binmek; başlamak
 78. Encouraging teşvik edici. Cesaretlendirici
 79. Enlighten aydınlatmak
 80. Enthusiastically şevkle. Hararetle
 81. faint = (1) bayılmak (= pass out) (2) solgun (ses, renk vb)
 82. fairly = oldukça (= quite, rather)
 83. falsify = (1) hesaplar üzerinde oynamak (2) sahtekarlık yapmak (= fake)
 84. familiar (with) = aşina, tanıdık
 85. famish = aç kalmak, açlıktan ölmek (= starve)
 86. fertilize = (toprağı vb) verimli hale getirmek, verimli kılmak
 87. fetch = gidip getirmek
 88. fiancé = (erkek) nişanlı
 89. fiancée = (kız) nişanlı
 90. filthy = (1) pis, kirli (2) dayanıksız, sağlam olmayan
 91. finance = finanse etmek, paraca desteklemek
 92. firework = havai fişek
 93. Expand genişle(t)mek. Büyümek
 94. Expedition yolculuk; sefer
 95. Explicit Definite açık. Sarih
 96. Exposure ifşa; korunmasızlık; poz
 97. Extensive büyük. derin. Kapsamlı
 98. Extremely; oldukça fazla
 99. fleece = koyun postu (yünlü) *** hide = yünsüz post
 100. flight = (1) uçuş (2) uçak (= airplane = aeroplane)
 101. flow = (nehir vb için) akmak *** overflow = taşmak
 102. fluctuate = dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak
 103. fluctuate = dalgalanmak
 104. Feeble Weak zayıf. Kuvvetsiz
 105. Fever ateş. hararet; humma
 106. Firing. Ateşleme; pişirme; işten atma
 107. Flip fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
 108. forthcoming = yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.)
 109. fortify = takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (= strengthen, enrich)
 110. freed = serbest kalmış, özgür (= at liberty, at large)
 111. fussy = aşırı titiz (= fastidious, meticulous, diligent)
 112. Gain kazanmak. elde etmek
 113. Gash Deep cut derin yara
 114. Germinate Grow çimlenmek. Çimlendirmek
 115. Gift hediye; yetenek
 116. Giggle kıkırdamak
 117. generate = (1) (ısı, elektrik vb) üretmek (2) (tartışma vb) ortaya atmak
 118. genre (= canr) = tür, çeşit, nevi (= type, sort)
 119. get rid of = başından atmak, defetmek
 120. Gist Main idea ana fikir
 121. Gleeful neşe dolu
 122. Globe küre
 123. Grumbles Complains şikayet. Yakınma
 124. give up = vazgeçmek, bırakmak (= abandon, abort)
 125. grasp = (1) (bir nesneyi) kavramak (2) (bir konuyu) kavramak, anlamak
 126. groom = damat
 127. growl = köpek ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi
 128. guide = rehber, rehberlik etmek
 129. Halt mola. Durma
 130. Harsh sert. kaba. Haşin
 131. Heat ısı. Isıtmak
 132. Herd sürü; ayak takımı
 133. Hesitate tereddüt etmek.
 134. highly = oldukça, epey (= extremely)
 135. hinder = (1) engel, mani (2) engel olmak, mani olmak
 136. hire = (1) kiralamak (2) işe almak (= employ)
 137. hopefully = inşallah (= with any luck)
 138. horrible = korkunç
 139. huge = iri, büyük (= enormous, immense)
 140. humiliate = aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (= embarrass)
 141. hunter = avcı
 142. Impartial yansız
 143. Imprecise kesin olmayan. dikkatsiz. Özensiz
 144. Impression izlenim. Etki
 145. Improve ilerletme. Geliştirme
 146. Incline eğilme. aşağı eğilme
 147. Incredible inanılmaz
 148. Indifferent kayıtsız. Umarsız
 149. Indispensable vazgeçilmez. Zorunlu
 150. hurricane (hörikeyn) = kasırga
 151. iceberg = buz dağı (= glacier)
 152. identify = teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak
 153. ignore = görmezden kalmak, kale almamak (= take no notice)
 154. illusion = hayal, hülya, kuruntu
 155. illustrate = örneklemek
 156. imagine = hayal etmek
 157. imitate = taklit etmek
 158. immediate = (1) derhal, acele, çabuk (2) (akraba için) en yakın
 159. impact = çarpmak
 160. imply = ima etmek
 161. improve = geliştirmek
 162. incessant = aralıksız, sürekli
 163. incorporate into = dahil etmek (= include, integrate)
 164. inevitable = kaçınılmaz (= inescapable)
 165. inhibit = gözdağı vermek
 166. Investment yatırım. sağlanan gelir
 167. Irrelevant konu dışı. İlgisiz.
 168. Irresponsible sorumsuz

285.Issue konu; yayım-baskı

 1. jeopardize (ciopidayz) = tehlikeye atmak (= endanger, imperil)
 2. Landscape manzara
 3. Lane dar yol; şerit
 4. Law hukuk. Kanun
 5. Leading önde olan. kılavuzluk eden
 6. Locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma
 7. Lofty High yüce. yüksek. Azametli
 8. Lonely yalnız. kimsesiz. Tenha
 9. Look up to Respect hayran olmak. örnek almak
 10. Luck şans. talih. Uğur
 11. join = katılmak, iştirak etmek

297.kennel = köpek kulübesi

 1. keyhole = anahtar deliği
 2. kidnapper = adam/çocuk kaçıran (= abductor)
 3. knowledge = bilgi
 4. Majority çoğunluk
 5. Management idare. Yönetim
 6. Manufacture imal etmek
 7. Means yol. yöntem. Araç
 8. Memorize ezberlemek
 9. Mend Repair tamir etmek
 10. Mild ılımlı. hafif. Ilıman
 11. Misty sisli. Bulanık
 12. label = etiketlemek
 13. lamb = (1) kuzu (2) kuzu eti
 14. lawyer = avukat (= solicitor)
 15. legend = efsane (= myth)
 16. lessen = azaltmak (= diminish)
 17. listless = yorgun, bitkin (= exhausted)
 18. literacy = okuryazarlık
 19. lovely = sevecen, sevimli
 20. manage = (1) başarmak, üstesinden gelmek (2) yönetmek, idare etmek
 21. manner = davranış, tutum (= attitude)
 22. manufacture = fabrikada üretmek
 23. masterpiece = şaheser, başyapıt
 24. meet = (1) (ihtiyaç, talep vb) karşılamak (2) tanışmak (3) (bir yolcuyu)karşılamak
 25. Negligible ihmal edilebilir
 26. Nod onaylamak. başını sallamak
 27. Novelist romancı
 28. notice = (1) ilan (2) fark etmek
 29. obese = şişman, obez
 30. observe = gözlemlemek
 31. occasion = (1) özel olay, önemli gün (2) durum, hal
 32. occur= meydana gelmek
 33. Oddly enough! = Ne tuhaftır ki …!
 34. offer = (1) teklif, teklif etmek (2) (imkan, fırsat vb) sağlamak, sunmak
 35. outing = gezi, gezinti
 36. Pace Speed adım. Hız
 37. Pain acı. sızı. Ağrı
 38. Partner ortak
 39. Percent yüzde
 40. Pick up toplama. Devşirme
 41. Plentiful bol; bereketli
 42. Poetic şiirsel
 43. permission = izin, müsaade
 44. pioneer = öncü, yol açan, öncülük eden (= forerunner)
 45. practically = 1-hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak
 46. Quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
 47. Quartet dörtlü
 48. Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
 49. Readily isteyerek. Gönülden
 50. Reckless aldırışsız. Kayıtsız
 51. Refrain from kendini tutma. Sakınma
 52. Region bölge
 53. Rejection: ret
 54. sacrifice = adamak, kurban adamak
 55. salute = selamlamak (= greet)
 56. satisfaction = tatmin, memnuniyet
 57. scarce = seyrek, az
 58. sculpture = heykel ***sculptor = heykeltırtaş
 59. seasonal = mevsimine uygun
 60. shorten = kısaltmak
 61. show off = hava atmak
 62. silent = sessiz, sakin
 63. take off = (1) havalanmak (2) taklit etmek
 64. take on = (sorumluluk vb) üstlenmek
 65. tasty = lezzetli
 66. throughout = boyunca
 67. throw = atmak, fırlatmak
 68. throw out = (çöp vb) dışarı atmak
 69. thunderstorm = yıldırımlı fırtına
 70. traditional = geleneksel
 71. transmit =(1) göndermek, iletmek (mesaj vb) (2) (hastalık vb) bulaştırmak
 72. trash = çöp (= garbage)
 73. turn in = (1) (yetkili kişiye) teslim etmek (2) uyumaya gitmek
 74. Tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
 75. Testimony tanıklık. İfade
 76. Thorough tam. dikkatli eksiz
 77. Trace Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek
 78. Trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek
 79. Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
 80. Tiny küçük. Ufacık
 81. Top üst. Zirve
 82. Torn yırtık
 83. Tranquil serene sakin. Huzurlu
 84. Thoughtful düşünceli
 85. Tower kule
 86. Transaction iş görme
 87. Treachery ihanet
 88. Thrifty tutumlu. İdareli
 89. Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
 90. Triumph zafer. Başarı
 91. Trivial abes; bayağı; cüzi
 92. Trust güvenmek
 93. Trust güvenmek. İnanmak
 94. Tunnel Underground passageway
 95. Tilted Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
 96. Treatment muamele. davranış; tedavi
 97. Treatment muamele, davranış; tedavi
 98. Trial deneme; duruşma
 99. Triumph zafer. Başarı

397.Underground metro; yer altı

 1. Union birlik; sendika
 2. undertake = üstlenmek (= take on)
 3. unfortunate = talihsiz, şansız (= unlucky)
 4. unlimited = sınırsız (= unrestricted)
 5. unreliable = güvenilmez
 6. Vacant boş. açık; dalgın
 7. Vague müphem. belirsiz. Şüpheli
 8. Varied değişik. çeşitli; değişken
 9. Vast çok geniş. engin. pek çok
 10. Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
 11. Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
 12. Victim kurban
 13. vacation = tatil
 14. valley = vadi
 15. vanish = 1- ortadan kaybolmak 2-yok olmak
 16. variety = değişiklik, çeşitlilik
 17. vast = büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge)
 18. vet = veteriner
 19. vigorously = gayretle (= diligently)
 20. violate (vayoleyt) = (kural, kanun, hak vb) ihlal etmek, çiğnemek (= abuse)
 21. violent = şiddetli, şiddet içerikli
 22. wear = takınmak( gözlük, kolye, kıyafet),giymek
 23. weep = ağlamak, sızlamak (= cry, sob)
 24. whirl = (1) hızla dönmek (2) girdap
 25. wholly = tamamen, tümüyle, bütünüyle (= entirely)
 26. widely = geniş çapta, oldukça
 27. widow = kadın dul ***widower = erkek dul
 28. virtually = hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)
 29. vocation = meslek
 30. volunteer = gönüllü, ücret almadan yardım eden
 31. vote for/against = (1) oy (2) oy vermek
 32. voyage = deniz yolculuğu
 33. Vacant boş. açık; dalgın
 34. Vague müphem. belirsiz. Şüpheli
 35. Vanity Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. Beyhudelik
 36. Varied değişik. çeşitli; değişken
 37. Vast çok geniş. engin. pek çok
 38. Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
 39. Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
 40. Victim kurban
 41. Victory Triumph. Zafer
 42. Violent sert. şiddetli. Zorlu
 43. Vital hayati önemde
 44. Voluntarily gönüllü olarak
 45. Vote oy vermek
 46. Vulnerable Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan
 47. Vinegar: Sirke
 48. Violin: Keman
 49. Vital: Çok Önemli
 50. Volcano: Volkan,Yanardağ
 51. Volleyball: Voleybol
 52. Voluntary: Gönüllü

451.Vomit: Kusmak

 1. Vowel: Sesli Harf (A,E,İ)
 2. Vulnerable: Zayıf, Korumasız
 3. Vulture: 1)Akbaba 2)Haris Kimse.
 4. wantonly = (1) durduk yere, sebepsiz yere (2) ahlaksızca, şehvetle
 5. withdraw from = (1) (savaştan,seçimlerden vb) geri çekilmek (= pull out of) (2) (bankadan, hesaptan vb) para çekmek
 6. withdrawn = içine kapanık (= reserved, inhibited)
 7. witness = (1) şahit olmak (2) tanık, şahit, görgü tanığı
 8. worthless = değersiz (= valueless)
 9. Wasteful: Savurgan. Müsrif
 10. Weakness zayıflık; zaaf
 11. Wealthy: Zengin; varlıklı
 12. Wealthy: Zengin. Varlıklı
 13. Wheel: Tekerlek
 14. Whip: Kamçı; kamçılamak
 15. Wise: Akıllı. Akıllıca. Mantıklı
 16. Withdraw: Çekmek, çekilmek. Ayrılmak
 17. Wither Dry up: Solmak, soldurmak. Sindirmek
 18. Witness: Şahit
 19. Wrinkle: Buruşmak, kırışmak
 20. Wager: İddiaya Girmek
 21. Wagon: Yük Vagonu, At Arabası
 22. Waist: Bel
 23. Waistcoat: Yelek
 24. Wallet: Cüzdan
 25. Walnut: Ceviz
 26. Warder: 1) Bekçi, Muhafız 2) Gardiyan
 27. Wardrobe: Gardrop, Büyük Dolap
 28. Ware: Eşya (Kitchen Ware Vb.)
 29. Warehouse: Depo
 30. Warrant: Garanti
 31. Wasp: Arı (Bal Arısı Değil)
 32. Water Proof: Su Geçirmeyen
 33. Water-Colours: Sulu Boya
 34. Whale: Balina
 35. What If: Ne Olurdu…

488.What’s Its (His/Her) Name: (Birisinin Adını Unutma)

 1. What’s More: Bunun Yanısıra, Üstelik
 2. Wheel: Tekerlek, Çark, Tekerlekli Bir Şeyi Elle İtmek
 3. Whim: Kapris
 4. Whisper: Fısıldamak, Fısıldaşmak
 5. Wind Screen: Araba Ön Camı
 6. Windpipe: Nefes Borusu
 7. Wing: Kanat (Kuş, Uçak)
 8. Wisdom: Akıl
 9. Worship: 1)Tapmak, Tapınmak, İbadet 2)Hayranlık, Saygı
 10. Wrist: Bilek
 11. Zoom: Yaklaştırmak
 12. Zip: Fermuar

İngilizce seviyenizi ücretsiz ölçmek İçin  Tıklayınız.

Scroll to Top